Logo Huisinga-Frietema Stichting

Stichting ter bevordering van cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de provincie Fryslân, zoveel mogelijk in doopsgezinde kring

Verplichte ANBI-informatie

Per 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht op grond van fiscale wetgeving verplicht op hun website een aantal zaken te vermelden. Op deze pagina vindt u deze informatie voor de Huisinga-Frietema Stichting.

Naam- en adresgegevens

RSIN-nummer 810093649
Naam Huisinga-Frietema Stichting
Postadres Carlierstraat 75
  8919 BD Leeuwarden
E-mail info@huisinga-frietema.nl

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van cultureel-, sociaal- en kerkelijk werk in de Provincie Fryslân, zoveel mogelijk in Doopsgezinde Kring, in de ruimste zin des woords en in al haar uitingen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De netto-revenuen in de vorm van dividend en de overige opbrengsten worden grotendeels besteed aan subsidies voor projecten en activiteiten, overeenkomstig de doelstelling van de Huisinga-Frietema Stichting.

Het bestuur streeft naar een zeker evenwicht in de ondersteuning van de drie onderdelen van het doel van de Stichting: nl. cultureel, sociaal en kerkelijk werk, en naar een zeker evenwicht in de spreiding over de Provincie Fryslân.

De jaarlijkse inkomsten worden aangewend voor de subsidiëring van projecten en activiteiten. Om de twee jaar worden de subsidiecriteria vastgesteld. De actuele criteria vindt u hier.

Het kapitaal van de stichting dient geheel in stand te blijven en dient in overleg met deskundigen op niet-speculatieve wijze te worden belegd. Het kapitaal dient elk jaar vermeerderd te worden met een bedrag gelijk aan de waardevermindering van de munt vermeerderd met twee/tiende procent (het inflatiepercentage vermeerderd met twee/tiende procent).

Het bestuur van de stichting is verplicht jaarlijks voor 1 juni rekening en verantwoording af te leggen aan de Stichting C.M.B. te Amsterdam.

Actueel verslag activiteiten

De in de afgelopen jaren ondersteunde projecten vindt u hier. In 2023 is twee keer vergaderd.

Bestuurssamenstelling

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Staat van baten en lasten

Omdat de Huisinga-Frietema Stichting niet actief geld of goederen werft onder derden en het aan haar ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend worden besteed aan de doelstelling (zuivere vermogensfonds) hoeft alleen de staat van baten en lasten met een toelichting te worden gepubliceerd.

U vindt deze staat van baten lasten door op deze link te klikken.

Voorgenomen bestedingen

De bestedingen zijn afhankelijk van het beschikbare budget en de ontvangen subsidieverzoeken. Op dit moment lopen nog de volgende aanvragen: