Logo Huisinga-Frietema Stichting

Stichting ter bevordering van cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de provincie Fryslân, zoveel mogelijk in doopsgezinde kring

Aanvragen

Het bestuur van de Huisinga‐Frietema Stichting staat open voor nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit het fonds.

U kunt per brief een verzoek indienen bij het bestuur voor een bijdrage voor een passend doel. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag.

Voor de aanvraag kunt u dit aanvraagformulier gebruiken.

Het bestuur van de stichting komt twee keer per jaar bij elkaar om over aanvagen te vergaderen. Daarna krijgt u schriftelijk bericht of uw verzoek kan worden gehonoreerd.

Contactgegevens:
Huisinga-Frietema Stichting
p/a Carlierstraat 75
8919 BD Leeuwarden

Criteria

De Huisinga-Frietema Stichting heeft (conform artikel 2 van haar statuten) als doelstelling: het bevorderen van cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de Provincie Fryslân, zoveel mogelijk in Doopsgezinde kring.  

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het geven van incidentele subsidies aan projecten die vallen binnen de bovengenoemde doelstelling.

Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar over de aanvragen die zijn binnengekomen. Het bestuur beslist alsdan of een verzoek zal worden gehonoreerd en laat het besluit schriftelijk aan de verzoeker weten.

Het bestuur kan indien gewenst ook buiten de vergaderingen om besluiten nemen ten aanzien van subsidieverzoeken.

Het bestuur streeft naar een zeker evenwicht in de ondersteuning van de drie onderdelen van het doel van de Stichting: nl. cultureel, sociaal en kerkelijk werk, en naar een zeker evenwicht in de spreiding over de Provincie Fryslân.  

Daarnaast kijkt het bestuur met name of het project kansrijk en duurzaam is, en of er een deugdelijke begroting aanwezig is. Het bestuur stelt het op prijs de informatie te ontvangen bij welke andere instanties subsidie is aangevraagd.

Gelet op de financiële ruimte van de Stichting, zal de Stichting als regel een beperkte bijdrage kunnen en willen leveren. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.

De stichting subsidieert geen (directe) loonkosten.

Na voltooiing van het gesubsidieerde project dient het bestuur binnen een redelijke termijn een schriftelijke rekening en verantwoording te ontvangen, zo mogelijk ondersteund door verifieerbare nota’s. Indien het gaat om een publicatie dient het bestuur als regel 3 bewijsexemplaren te ontvangen.  

In gesubsidieerde publicaties of in programmaboekjes van gesubsidieerde voorstellingen, dient de ondersteuning door de Huisinga-Frietema Stichting te worden vermeld.

Deze criteria worden om het jaar op de laatste jaarsbijeenkomst van het bestuur waar nodig aangepast en/of aangevuld.